Address: 2nd Fl., No. 52 , 17th St., Jahan-Ara Ave., Tehran – Iran
Tel: +98 21 88028447
Fax: +98 21 88028644
Postal code: 1438697196

Management: shahab@shahabasa.com
Ex Division: cosime@shahabasa.com
Ex Sales: sales@shahabasa.com
Steel & Robotic System Sales: v.gerami@shahabasa.com
Market Development: marketing@shahabasa.com
Administration: info@shahabasa.com